قطعات برنزی

تمامی آلیاژهای پایه مس شامل انواع برنج ها، برنزها، فسفر برنز، آلومینیوم برنز و … به صورت ریخته گری معمولی و نیز ریخته گری گریز از مرکز شامل بوش، لوله و فلنج تولید می شوند.